PROJEKT „W DORODZE DO ZAWODOWEGO SUKCESU – ZDOBYWAMY NOWE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI”

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata  2014-2020

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest dostosowanie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz podniesienie u 96 (5K/91M) uczniów szkoły kompetencji kluczowych z jęz. angielskiego niezbędnych na rynku pracy, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 120 uczniów (5K/115M) ZSET, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych 15n-li (2K/13M) kształcenia zawodowego, modernizację i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację dla uczniów staży, dodatkowych zajęć i szkoleń w zakresie wózków podnośnikowych, montażu i konfiguracji lokalnych sieci komputerowych, budownictwa energooszczędnego, nowoczesnych instalacji sanitarnych ich modernizacji i remontów, programowania układów sterowania silnikami krokowymi, szkicowania części i podzespołów w 2D, modelowania i drukowania w 3D, Corel Draw oraz rozwijających kompetencje kluczowe z jęz. angielskiego, w terminie od 01.02.2020r. do 31.01.2022r.

Realizacja projektu przyczynia się do realizacji celów szczegółowych RPO WŁ poprzez:

*poprawę zdolności do zatrudnienia 120 ucz./absolwentów (5K/115) ZSET w Łodzi,
*podniesienie kompetencji kluczowych z jęz. angielskiego wśród 96 ucz. (5K/91M) ZSET.
*dostosowanie kształcenia zawodowego ZSET do regionalnego rynku pracy.

ZADANIA W PROJEKCIE: (CELE, PLANOWANE EFEKTY)

ZADANIE 1

ZAJĘCIA PROWADZI KRZYSZTOF ADAMCZEWSKI

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych: zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z pracodawcami dla uczniów ZSET technikum, kierunków: elektryk, mechatronik, mechanik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik urządzeń dźwigowych, umożliwiające im uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
Skierowane do 32 uczestników projektu. Łącznie: 176h (4gr.x 44h/gr.) dla 32 uczestników (4gr. x 8 uczestników).
Program obejmuje m.in.: istotę i teorię sieci, infrastrukturę sieci, montaż okablowania strukturalnego, urządzenia sieciowe, administracja sieciami.
Efekty uczenia, uczestnik m.in.: rozpoznaje topologie fizyczne sieci i stosowane media transmisyjne, czyta plany okablowania strukturalnego i projekty sieci, montuje okablowanie
strukturalne, wykonuje testy i pomiary sieci logicznej.

ZADANIE 2

ZAJĘCIA PROWADZI MONIKA KASPRZAK

Budownictwo energooszczędne i ocena energetyczna budynków oraz nowoczesne instalacje sanitarne, sposoby modernizacji i zasady przeprowadzania remontów instalacji: zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z pracodawcami dla uczniów ZSET kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, umożliwiające im uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
Skierowane do 36uczestników projektu, 12 uczestników projektu. Zajęcia obejmują:

1. Budownictwo energooszczędne i ocena energetyczna budynków,
Łącznie: 240h (4gr. x 60h/gr.) dla 24 uczestników (4gr. x 6 uczestników).

Program obejmuje m.in.: termowizja w budownictwie, projektowanie budynków energooszczędnych, nowoczesne materiały izolacyjne w budownictwie, komputerowe obliczanie strat ciepła-warsztaty oceny strat ciepła, system zarządzania i sterowania budynkiem pozwalający na optymalne sterowanie produkcją energii.
Efekty uczenia, uczestnik m.in.: posługuje się dokumentacją projektową budynków energooszczędnych; dobiera urządzenia, materiały stosowane w budownictwie energooszczędnym; wykonuje rysunki schematyczne montażu urządzeń i systemów wykorzystujących energię biomasy; sporządza harmonogramy robót związanych z montażem urządzeń i systemów rekuperacji i wentylacji.

2. Nowoczesne instalacje sanitarne, sposoby modernizacji i zasady przeprowadzania remontów instalacji.
Łącznie: 320h (4gr. x 80h/gr.) dla 24 uczestników (4gr. x 6 uczestników).

Program obejmuje m.in.: odzysk ciepła ze ścieków ( natrysków, z wody popłucznej, wody basenowej), wykorzystanie wody szarej, rekuperacja (zrównoważona wentylacja, odzyskiwanie ciepła przy pomocy wymiennika przeciwprądowego), nowoczesne instalacje wodno – kanalizacyjne, co, wentylacja, modernizacja i konserwacja istniejących rozwiązań instalacyjnych.
Efekty uczenia, uczestnik m.in.: posługuje się dokumentacją nowoczesnych instalacji, sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu urządzeń i systemów wykorzystujących energię wymienników ciepła i rekuperatorów, sporządza kosztorysy dotyczące montażu urządzeń i systemów wykorzystujących system rekuperacji, wykonuje montaż urządzeń i systemów wentylacji i rekuperacji, wymienników ciepła.

ZADANIE 3

ZAJĘCIA PROWADZI WŁODZIMIERZ DREWNOWSKI

Obsługa wózka podnośnikowego kategorii II WJO. Wsparcie dla uczniów ZSET wszystkich kierunków  kształcenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szansę na rynku pracy.
Skierowane do 24 uczestników projektu. Łącznie: 388h(4gr. x 97h/gr.) dla 24 uczestników (4gr. x 6 uczestników).
Program obejmuje m.in.: (67h teorii, 30h praktyki), typy i budowa wózków jezdniowych, przepisy i dokumentacja, czynności operatora, BHP, praktyczna jazda, zasady wymiany butli gazowych.
Zadanie zakończone egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)- instytucja walidująca (I/W) i certyfikująca (I/C), wydaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje.
Efekty uczenia, uczestnik: zgodnie z ustalonymi dla danej kwalifikacji (operator wózka podnośnikowego II WJO), w tym zna i stosuje zasady BHP, wykonuje czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy wózkiem, zna i stosuje zasady bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych w wózkach.

ZADANIE 4

ZAJĘCIA PROWADZĄ: JACEK JUREK I FERDYNAND HöFFNER

Szkicowanie części i podzespołów w 2D, modelowanie 3D w programie Autodesk Inventor oraz ich wydruk na drukarce 3D oraz kurs programowania układów sterowania silnikami krokowymi - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z pracodawcami dla uczniów ZSET wszystkich kierunków kształcenia.

Skierowane do 38 uczestników (38M), 10 uczestników w obu zajęciach:

1. Szkicowanie części i podzespołów w 2D, modelowanie 3D w programie Autodesk Inventor oraz ich wydruk na drukarce 3D.
Łącznie:120h (2gr. x 60h/gr.) dla 32 uczestników (2gr. x 16 uczestników). 
Program obejmuje m.in.: interfejs użytkownika programu Autodesk Inventor 2019, praca ze szkicami, wiązania geometryczne, edycja obiektów graficznych, generowanie modeli bryłowych, tworzenie dokumentacji technicznej, wydruki 3D.Efekty uczenia się, uczestnik m.in.: wykonuje szkic dowolnej części lub zespołu, generuje na podstawie wykonanego szkicu model bryłowy, tworzy dokumentację techniczną, eksportuje model do drukarki 3D, drukuje model na drukarce 3D.

2. Kurs programowania układów sterowania silnikami krokowymi.
Łącznie: 20h (2gr. x 10h/gr.) dla 16 uczestników (2gr. x 8 uczestników). 
Program obejmuje m.in.: wprowadzenie do języka C++, wgrywanie programów do modułów Arduino, wyszukiwanie i wykorzystanie gotowych programów dostępnych Internecie, testowanie i modyfikacja programu bądź też gotowego urządzenia. Efekty uczenia się, uczestnik m.in.: programuje układy sterowania silnikami krokowymi w jęz. C++; wgrywa programy do modułu Arduina, wykorzystuje i modyfikuje programy dostępne w Internecie.

 

ZADANIE 5

ZADANIE PROWADZI JAROSŁAW DURAS

CorelDraw – zastosowanie grafiki wektorowej w projektach technicznych i konstrukcyjnych – zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z pracodawcami dla uczniów ZSET wszystkich  kierunków kształcenia, umożliwiające im uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
Skierowane do 32 uczestników (5K/27M). Łącznie:100h (2gr. x 50h/gr.) dla 32 uczestników (2gr. x 16 uczestników).
Program obejmuje m.in.: interfejs programu Corel Draw, podstawowe narzędzia edycyjne, precyzyjne transformacje obiektów, wyrównywanie i rozkład obiektów, modyfikowanie kształtu, tekst i obróbka tekstu w Corelu, narzędzia wspomagające pracę w Corel Draw, efekty w formacie wektorowym i rastrowym, własny projekt reklamowy w formacie wektorowym.
Efekty uczenia się, uczniowie nabędą kompetencje m.in. z: zastosowania grafiki wektorowej       w projektach technicznych i konstrukcyjnych, umiejętność tworzenia wielostronicowych projektów zawierających elementy grafiki wektorowej i rastrowej.

ZADANIE 6

ZAJĘCIA PROWADZĄ: DOROTA LEWIŃSKA I MARZENA KWIECIEŃ

Język angielski: przygotowanie do matury - wsparcie uczniów ZSET na rzecz rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
Skierowane do 96 uczestników (5K/91M). Łącznie: 240h (8gr. x 30h/gr.) dla 96 uczestników (8gr. x 12 uczestników).
Program obejmuje m.in.: czasy, słowotwórstwo, parafrazy zdań, struktury z bezokolicznikiem i formą gerund, tłumaczenie, zdania warunkowe, mowa zależna słuchanie tekstów. Efekty uczenia się, uczniowie będą  m.in.: posługiwać się słownikiem oraz będą potrafili wykorzystać znalezioną w nim wiedzę do rozwiązywania problemów gramatycznych i słowotwórczych. Stosować poznane metody do rozwiązania zadań z gramatyki i słowotwórstwa w arkuszach maturalnych z jęz. angielskiego; wykorzystywać wiedzę w konkursach oraz na egzaminie maturalnym.

ZADANIE 7

ZAJĘCIA PROWADZI LESZEK BRYCH

Doradztwo zawodowe dla uczniów wszystkich kierunków kształcenia.
Skierowane do 40 uczestników (3K37M).
Łącznie:132h (4gr. x 33h/gr.) dla 40 uczestników (4gr. x 10 uczestników).
Program obejmuje m.in.: zainteresowania, predyspozycje, talenty, metody poszukiwania pracy, dokumentacja aplikacyjna, autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna, własna działalność gospodarcza; relacje: Ja-Ja, Ja-Rodzina, Ja-Rówieśnicy, Ja-Zadanie, Ja-Rynek pracy.
Efekty uczenia się, uczeń m.in.: wykorzystuje znajomość swoich mocnych stron w planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej, sporządza dokumentację aplikacyjną, stosuje metody autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, wykorzystuje wiedzę nt. lokalnych pracodawców w procesie aktywnego poszukiwania pracy.

WARTOŚĆ PROJEKTU 1.963.820,68 zł;
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1 669 247,57

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI
Deklaracja uczestnictwa 18 lat
Deklaracja uczestnictwa do 18 lat
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla Nauczycieli 
 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla ucznia
Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego(zgoda na przetwarzanie danych osobowych) RODO
Załącznik nr 5 do umowy
Załącznik nr 6 do umowy
Umowa trójstronna
Zaświadczenie pracodawcy - dodatek
Zaświadczenie pracodawcy - oddelegowanie
Oświadczenie osoby fizycznej  - opiekuna stażystów
Załącznik  nr 2  dotyczący staży
Karta czasu pracy
Postęp rzeczowy
DZIENNIK STAŻY UNIJNYCH
OŚWIADCZENIE KONTO BANKOWE
ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STAŻU 2022

 

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1
Formularz ofertowy - Załącznik nr 2
Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 3
Wzór umowy - Załącznik nr 4
Wynik postępowania

DOSTAWA OPROGRAMOWANIA

Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1
Formularz ofertowy - Załącznik nr 2
Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 3
Wzór umowy - Załącznik nr 4

DOSTAWA OPROGRAMOWANIA

Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1
Formularz ofertowy - Załącznik nr 2
Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 3
Wzór umowy - Załącznik nr 4
Wynik postępowania -dostawa oprogramowania

PLAN POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

 

DOSTAWA SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO KOMUNIKACJĘ DWUSTRONNĄ WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM DLA 17 OSÓB - 2 KOMPLETY PRACOWNI JĘZYKOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM, URUCHOMIENIEM I PRZESZKOLENIEM PRACOWNIKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
Opis przedmiotu zamowienia - Załącznik nr 1
Formularz ofertowy - Załącznik nr 2
Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 3
Wzór umowy - Załącznik nr 4
Odpowiedź na pytanie
WYNIK POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO KOMUNIKACJĘ DWUSTRONNĄ

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I DRUKAREK

Ogloszenie o zamowieniu
SWZ - Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz ofertowy - Zalacznik nr 3 do SWZ
Formularz ofertowy - Zalacznik nr 3 do SWZ
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Zalacznik nr 4 do SWZ
Oświadczenie o niepodlegaiu wykluczeniu z postepowania - Załącznik nr 4 do SWZ
Identyfikator postepowania - Zalacznik nr 5 do SWZ
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
ODPOWIEDŻ NA ZAPYTANIE

Kwota przeznaczona na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - STANOWISKO OZE

ZAPYTANIE OFERTOWE - STANOWISKO OZE
Opis przedmiotu zamowienia - Załącznik nr 1
Formularz ofertowy - Załącznik nr 2
Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 3
Wzór umowy - Załącznik nr 4
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - MEBLE

ZAPYTANIE OFERTOWE - MEBLE
Opis przedmiotu zamowienia - Załącznik nr 1
Formularz ofertowy - Załącznik nr 2
Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 3
Wzór umowy - Załącznik nr 4
Zapytania dotyczące oferowanych mebli
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - WÓZEK WIDŁOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE - WÓZEK WIDŁOWY
Opis przedmiotu zamowienia - Załącznik nr 1
Formularz ofertowy - Załącznik nr 2
Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 3
Wzór umowy - Załącznik nr 4

Zapytania dotyczące ofertowanych wózków

WYNIK POSTĘPOWANIA - WÓZEK WIDŁOWY

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1
Zapytanie ofertowe
Wzór umowy - Załącznik nr 4
Formularz ofertowy - Załącznik nr 2
Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 

HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA