Od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształciła się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Tym samym na rok szkolny 2017/2018 nie była prowadzona już rekrutacja do pierwszych klas dotychczasowych 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych. Szkoły te docelowo zastąpione zostaną branżowymi szkołami I i II stopnia.

Od roku szkolnego 2017/2018 rozpoczeła się rekrutacja kandydatów do pierwszej klasy branżowej szkoły I stopnia. Na lata szkolne 2017-2018, 2019-2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, a od roku szkolnego 2019/2020 rekrutacja uwzględniająca absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

W branżowej szkole I stopnia realizowane będzie kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

II stopień branżowej szkoły będzie funkcjonował w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

Jest to szkoła, która w ramach realizacji obowiązku nauki przygotowuje ucznia do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kontynuowania nauki.

Nauka obejmuje:

  • blok kształcenia zawodowego -  w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne w naszych warsztatach,
  • blok kształcenia ogólnego,

W Szkole Branżowej I stopnia będziemy kształcić w następujących zawodach:

Absolwentom umożliwiamy uzyskanie uprawnień SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich), uprawniających do pracy przy urządzeniach pod napięciem (wymagane przez pracodawców).

W celu łatwiejszego znalezienia pracy lub podjęcia działalności na własny rachunek, uczniom, w trakcie nauki, umożliwiamy uzyskanie dodatkowych kwalifikacji:

  • spawacza (wszystkie metody) - potwierdzone certyfikatem zgodnym z wymogami Unii Europejskiej,
  • obsługa wózków widłowych i platformowych,