Nabór 2023/2024

 

REGULAMIN REKRUTACJI

uczniów do klas pierwszych

Zespołu Szkół Edukacji Technicznej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

 

Podstawa prawna:

- art. 149 ust.2, 155 ust. 2, 165 ust. 2 i 187 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 60, poz. 949, poz. 2203 i z 2018r. ;poz. 2245)

- Zarządzenia nr ..4/2023...... Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi z dnia ...23.01.2023............ w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2023/24 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim.

-  Uchwała nr LXVIII/2017/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Łódź, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024

§1

Szkoła prowadzi rekrutację uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§2

Dyrektor Zespołu Szkół Edukacji Technicznej zarządzeniem powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, której zadaniem będzie sprawne przeprowadzenie naboru, określenie kryteriów  oraz ewentualne określenie przewidzianego na dany rok szkolny limitu punktów warunkującego przyjęcie do danego typu szkoły.
W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
· wicedyrektor jako przewodniczący,
· wychowawcy przyszłych klas pierwszych jako członkowie,
· pedagog szkolny jako członek.

 

§3

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają absolwenci szkół podstawowych z danego roku szkolnego. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje liczba uzyskanych przez niego punktów  w procesie rekrutacji

 

§4

Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dwóch uczniów osiągnie taką samą liczbę punktów, a limit miejsc zezwala na przyjęcie jednego z nich, Komisja podejmie decyzję o rekrutacji ucznia, biorąc pod uwagę: wybraną przez ucznia preferencję, osiągnięcia, sytuację rodzinną.

 

§5

Odwołania od decyzji Komisji mogą być zgłoszone dyrektorowi Szkoły w terminie 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Rozpatrywanie odwołań odbywa się do dnia 21 sierpnia 2023r.

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w załączonym Harmonogramie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

 

Zarządzenia nr 4/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi....

HARMONOGRAM REKRUTACJI na rok szkolny 2023/2024.....

Informacje Urzędu Miasta Łodzi na temat naboru.....

INFORMACJA O BADANIACH LEKARSKIE DLA KANDYDATÓW....