Początek…

Od roku 1920 budynek przy ulicy Kilińskiego 109 przeznaczony był dla celów szkolnych. Istniały tu różne szkoły.

Najpierw mieściła się średnia Szkoła Handlowa, której dyrektorem był Jan Pilichowski.
W roku 1951 zostaje utworzona Zasadnicza Szkoła Elektryczna z następującymi specjalnościami:

- elektromonter urządzeń przemysłowych,
- monter transformatorów,
- monter aparatury elektrycznej niskiego napięcia,
- ślusarz zabezpieczeń urządzeń kolejowych.

Funkcję dyrektora pełnił w niej Zenon Archman. Szkoła posiadała własne warsztaty przy ul. Mochnackiego 11/13 oraz internat dla zamiejscowej młodzieży przy ul. Pabianickiej 65.

Warsztaty..

Początek istnienia warsztatów szkolnych ZSE sięga roku 1949. W tym roku powstała Zbiorcza Szkoła Przemysłowa obejmująca sześć klas. Uczęszczała do niej młodzież ze wszystkich fabryk łódzkich o specjalnościach elektrycznych. Zorganizowano wydziały:

- elektryczny,
- mechaniczny,
- teletechniczny.

W 1950 roku warsztaty te stały się zalążkiem warsztatów Zasadniczej Szkoły Elektrycznej mieszczącej się przy ul. Kilińskiego 109. Całością kierował dyrektor Zenon Archman. W 1950 roku szkołę tę połączono ze szkołą elektryczną w ten sposób, że przy ul. Mochnackiego zostały warsztaty, a przy ul. Kilińskiego odbywały się zajęcia teoretyczne. Warsztaty obejmowały dwa działy:

- mechaniczny, o oddziałach:
- obróbki ręcznej,
- obróbki mechanicznej,
- obróbki plastycznej,
- elektryczny, o odziałach:
- nawijalnia,
- montaż maszyn elektrycznych.

Ponieważ lokal przy ul. Mochnackiego był mały, a pomieszczenia nie były przystosowane do organizowania zajęć praktycznych, szkoła zyskała lokal przy ul. Zakątnej 34, na który składają się dwa budynki o łącznej powierzchni 2200 m².

Ponieważ szkoła mieściła się w trzech odległych od siebie budynkach, a stan ich nie odpowiadał warunkom nowoczesnej szkoły, przystąpiono do budowy nowych obiektów przy obecnej ul. Wareckiej 41.

W 1966 roku rozpoczęła się nauka w nowej szkole. 1 września 1969 roku, w wyniku przyłączenia Zasadniczej Szkoły Metalowej Nr 4, powstaje Zasadnicza Szkoła Metalowo-Elektryczna, która 1 stycznia 1970 roku otrzymuje imię Tadeusza Głąbskiego.

Z dniem 1 września 1978 roku Zasadnicza Szkoła Metalowo-Elektryczna im. T. Głąbskiego zostaje przekształcona w Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. T. Głąbskiego, utworzony w budynkach przy ul. Wareckiej 41, w wyniku przyłączenia Zespołu Szkół Zawodowych FTiAT "ELTA".
Nastąpiła również zmiana na stanowisku dyrektora.
Twórca i pierwszy długoletni dyrektor naszej szkoły Zenon Archman odszedł na emeryturę. Dyrektorem została Zofia Jaskulska, dotychczasowy dyrektor ZSZ "ELTA".
W skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych wchodziły nastepujące szkoły:
Zasadnicza Szkoła Metalowo-Elektryczna, Zasadnicza Szkoła Zawodowa FTiAT "ELTA", Technikum na podbudowie ZSZ dla Dorosłych po ZSZ FTiAT "ELTA", Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych FTiAT "ELTA".      

Zmiany...

1 września 1983 r. dyrektorem Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych zostaje mgr inż. Jerzy Błaszczyk, dotychczasowy kierownik warsztatów szkolnych.
W latach 1990-1992 następuje stopniowa likwidacja szkół przyzakładowych FTiAT "ELTA".
W 1991 r utworzono dwa nowe typy szkół:
Liceum Zawodowe - kształcenie w zawodach branży elektrycznej i mechanicznej, analogicznych jak w szkole zawodowej,
Technikum po ZSZ dla młodzieży - kształcenie w zawodach: technik elektryk i technik mechanik.
W 1995 r. utworzono także:
Policealne Studium Zawodowe - kształcenie w zawodach: technik elektryk i technik mechanik.
Od roku 1999 w miejsce Liceum Zawodowego, stopniowo wygaszanego, utworzono:
Liceum Techniczne - profile: mechaniczny i elektryczno-energetyczny.  

Początek lat 90... i nowa nazwa szkoły

W latach dziewięćdziesiątych do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przyłączono kilka placówek oświatowych:

  • 1991-1992 - przejęcie warsztatów szkolnych z ul. Kopcińskiego 29 w Łodzi,
  • 1992 - przyłączenie Zespołu Szkół Zawodowych "FONICA" z Konstantynowa,
  • 2000 - przyłączenie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Łodzi, ul. Kilińskiego 109,
  • 2001 - przyłączenie Zespołu Szkół Zawodowych ZDZ w Łodzi, ul. Wróblewskiego 17.


W 1998 r. na wniosek społeczności szkolnej Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych otrzymał imię
Marszałka Józefa Piłsudskiego
Jednocześnie szkoła otrzymała nowy sztandar.
Od 1 września 2002 r. szkoła nosi nazwę:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20
imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego