PROJEKT „TWÓJ ZAWÓD – TWÓJ SUKCES”

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest dostosowanie w terminie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r, we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym, kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi do potrzeb regionalnego rynku pracy, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 22 uczniów (5K/17M) szkoły, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych 6 nauczycieli (1K/5M) kształcenia zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację dla uczniów staży, dodatkowych zajęć/kursów w zakresie operatora bezzałogowych statków powietrznych, kursu kwalifikacyjnego SEP do 1 KV oraz montażu układów sterowania elektropneumatycznego, co jest zgodne z indywidualną diagnozą szkoły zatwierdzoną przez organ prowadzący.

Realizacja projektu przyczynia się do realizacji celów szczegółowych RPO WŁ poprzez:

 • poprawę zdolności do zatrudnienia 22 ucz. (5K/17M ) ZSET w Łodzi;
 • dostosowanie kształcenia zawodowego ZSET do regionalnego rynku pracy;
 • podniesienie kompetencji 6 nauczycieli (1K/5M) kształcenia zawodowego zatrudnionych w ZSET  w Łodzi;
 • adaptację i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w ZSET w Łodzi;
 • organizację praktycznej nauki zawodu w postaci staży uczniowskich;

 

ZADANIA W PROJEKCIE:

ZADANIE 2: OPERATOR BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
PROWADZĄCY: DAMIAN SOBIŃSKI

Kurs na operatora bezzałogowych statków powietrznych: zajęcia specjalistyczne przeznaczone dla uczniów ZSET technikum, dla kierunków: informatyk, elektryk, mechatronik, mechanik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik urządzeń dźwigowych, umożliwiające im uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących operowania bezzałogowymi statkami powietrznymi w kategorii otwartej A1/A3 oraz umiejętności wykonywania lotów niskiego ryzyka bezzałogowymi statkami powietrznymi jako operator BSP. Skierowane do 12 uczestników projektu (2K/10M). Łącznie: 80h (2gr.x 40h/gr.) dla 12 uczestników (2gr. x 6 uczestników).
Program obejmuje m.in.: istotę i teorię wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi, zarys wiadomości i pojęć związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi, zasady dotyczące bezpiecznego i odpowiedzialnego pilotowania dornów, przepisy i normy dotyczące wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi, zasady postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, obsługa i konserwacja, przygotowanie do lotu oraz pilotowanie bezzałogowego statku powietrznego.
Efekty uczenia, uczestnik m.in. posiada: znajomość przepisów obowiązujących w kategorii otwartej A1/A3, umiejętność pilotażu oraz wykonywania lotów niskiego ryzyka statkami powietrznymi jako operator BSP, umiejętność konserwacji i obsługi BSP, sposoby postepowania w sytuacjach niebezpiecznych.

ZADANIE 3: KURS SEP do 1 KV, PROWADZĄCY
DAMIAN MIKOŁAJCZYK

Podczas 30 godzin kursu słuchacze otrzymają niezbędne informacje prawne, teoretyczne i praktyczne z zakresu montażu i konserwacji instalacji elektrycznych oraz budowy, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz budowy, montażu i konserwacji systemów fotowoltaicznych. Kurs zakończy się egzaminem państwowym SEP, po którego zdaniu słuchacz uzyska uprawnienia SEP w kategorii E grupie 1 do 1kV. Kurs przeznaczony jest tylko dla uczniów pełnoletnich.
W przypadku zawodów tj.: technik elektryk, technik mechatronik czy technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej niezbędne jest posiadanie aktualnych uprawnień kwalifikacyjnych SEP umożliwiających montaż, eksploatację i konserwację maszyn i urządzeń elektrycznych pracujących przy napięciu do 1 kV. Zawody związane z szeroko pojętą elektryką podlegają ciągłemu rozwojowi wraz z rozwojem technologii. Osoba pracująca w takim zawodzie musi być fachowcem, którego kwalifikacje powinny być permanentnie podnoszone, sprawdzane i weryfikowane.
Kurs SEP przygotowuje uczniów do pracy w potencjalnych firmach o profilu elektrycznym od strony prawnej i bezpieczeństwa, a także utrwala otrzymane podczas zajęć szkolnych – zgodnych z programem nauczania dla konkretnego zawodu – umiejętności w zakresie montażu, obsługi i eksploatacji (w tym konserwacji) maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów fotowoltaicznych. Prawo nakazuje, aby przedsiębiorcy związani z branżą elektryczną zatrudniali wykwalifikowane osoby z uprawnieniami potwierdzonymi certyfikatami wydanymi przez odpowiednie organy i stowarzyszenia.
Uprawnienia SEP otrzyma osoba, która uzyska pozytywny wynik z egzaminu państwowego, tj.: wykaże się znajomością prawa w zakresie m.in.: przyłączania urządzeń i instalacji do krajowej sieci elektroenergetycznej, techniki w zakresie elektrycznym – prawa elektrotechniki, maszyny i urządzenia elektryczne, sieci przesyłowe i zespoły prądotwórcze etc., a także przedstawi posiadaną wiedzę w postaci umiejętności praktycznych. Kurs ma na celu przygotowanie potencjalnego pracownika do pracy w branży elektrycznej.
 W przypadku kursu SEP wymagane są grupy do 5 osób. Jest to warunek niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników w szczególności w czasie trwania zajęć

ZADANIE 4: KURS UKŁADÓW STEROWANIA ELEKTROPNEUMATYCZNEGO
PROWADZĄCY: ROBERT JARZĘBIŃSKI

Podczas 30 godzin kursu uczestnicy przeszkoleni zostaną z montażu układów sterowania maszynami i urządzeniami pneumatycznymi oraz elektrycznymi.
Kurs składać się będzie z 10 godzin teorii i 20 godzin praktycznych, podczas których przeprowadzony będzie praktyczny montaż układów z wykorzystaniem gotowych schematów. Uczestnicy w końcowych etapie kursu samodzielnie będą projektować i montować układy. Przyczyni się on do podniesienia umiejętności praktycznych z projektowania i montażu urządzeń oraz systemów mechatronicznych i pomoże w zdaniu egzaminu praktycznego.
Łączna liczba uczniów w w/w zajęciach przez cały okres realizacji projektu (6 m-cy): 10 (2K/8M) podzielona na 2 grupy.
Program obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

 • Przepisy BHP
 • Zarys wiadomości z podstaw mechatroniki
 • Budowa i eksploatacja urządzeń i systemów pneumatycznych
 • Sterowanie urządzeń i systemów pneumatycznych
 • Montaż, obsługa i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Zajęcia praktyczne (montaż i podłączanie układów elektropneumatycnych)

 

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 500 000,00 zł i obejmuje:

- 425 000,00 zł – ze środków europejskich, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych Projektu

- 25 000,00 zł – ze środków dotacji celowej, co stanowi 5% wydatków kwalifikowanych Projektu

- 50 000,00 zł – wkład własny, co stanowi 10% wydatków kwalifikowanych Projektu

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI
Deklaracja uczestnictwa 18 lat
Deklaracja uczestnictwa do 18 lat
 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla ucznia
Załącznik nr 5 do umowy

 

HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA